Aktualności

 


2012/12 Nowa storna internetowa online

Nasza nowo utworzona strona internetowa jest aktywna online od końca 2012 roku.

 


2012/11 - Polski zakład rozrasta się nadal

Stan osobowy naszej załogi w Jeleniej Górze zwiększył się w roku 2012 z 90 do 130 pracowników. Ponadto nasz dział wtryskarek został przeniesiony do naszego zakładu w Polsce. 

 


2011/09 - Rozbudowa zakładu 

W dniu 01.09.2011r. ukończona została nasza druga hala produkcyjna w Jeleniej Górze. Powierzchnia produkcyjna w naszym polskim zakładzie zwiększyła się dzięki temu dwukrotnie i wynosi obecnie w sumie 2.000m². Do roku 2015 przewidywana jest budowa dwóch kolejnych hal oraz powiększenie powierzchni produkcyjnej do 3.500 m².


2005/11 - Zgodność naszych produktów z dyrektywą dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

UE poprzez dyrektywy 2002/95/WE i 2003/11/WE ograniczyła stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w szczególności przy produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpowiednio rozszerzyła listę substancji objętych zakazem. Tym samym od dnia 01.07.2006r. wprowadzone na rynek nowe urządzania elektryczne i elektroniczne nie mogą zawierać żadnej substancji wymienionej na liście, a w szczególności ołowiu, rtęci, kadmu, chromu sześciowartościowego, polibromowego bifenylu (PBB) czy polibromowego eteru difenylowego (PBDE) bądź też substancje te podlegają wymaganym celom stosowania i wartościom granicznym w zakresie kontroli narażenia na ich działanie i dopuszczalnego stężenia. Gwarantujemy, że produkty dostarczane naszym Klientom oraz związanym z nimi spółkom, odpowiadają postanowieniom dyrektywy 2002/95/WE (dyrektywa dotycząca ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) oraz ustawie w sprawie utylizacji i recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.